PRILOGA k ustanovitvenemu aktu Gimnazije Tolmin

Druge dejavnosti zavoda C/13.910 – proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov,

C/13.990 – proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij,

C/18.120 – drugo tiskanje,

G/47.190 – druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah,

G/47.510 – trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom,

G/47.610 – trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami,

G/47.782 – trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki,

G/47.820 – trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo,

G/47.890 – trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,

I/56.102 – okrepčevalnice in podobni obrati,

I/56.290 – druga oskrba z jedmi,

I/56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi,

I/56.300 – strežba pijač, J/58.110 – izdajanje knjig,

J/58.190 – drugo založništvo,

L/68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,

M/72.190 – raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,

M/72.200 – raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,

M/74.300 – prevajanje in tolmačenje,

M/74.900 – druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,

N/82.190 – fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,

N/82.300 – organiziranje razstav, sejmov in srečanj,

P/85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in umetnosti,

P/85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,

P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,

P/85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje,

R/90.010 – umetniško uprizarjanje,

R/90.020 – spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,

R/90.030 – umetniško ustvarjanje,

R/90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,

R/91.020 – dejavnost muzejev,

R/91.030 – varstvo kulturne dediščine,

R/93.130 – obratovanje fitnes objektov,

R/93.190 – druge športne dejavnosti in

R/93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.