Razpis za ravnatelja Gimnazije Tolmin

SVET ŠOLE GIMNAZIJE TOLMIN

Dijaška 12 b

5220 Tolmin

 

na podlagi 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – ZOFVI-J)

 

razpisuje delovno mesto RAVNATELJA

 

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,  40/12 – ZUJF,  57/12 – ZPCP-2D,  2/15 Odl.US: U-l-269/12-24 in 47/15; v nadaljevanjem besedilu: ZOFVI)

 

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

 

Predvideni začetek dela bo dne 1. 7. 2017.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

 

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu,  opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:

 SVET ŠOLE GIMNAZIJE TOLMIN, Dijaška 12b, 5220 Tolmin, z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.

 Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi  kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

 

Datum objave razpisa: 13. 1. 2017